Algemene voorwaarden Fashionbikes

 

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten fysiek of op afstand aan consumenten aanbiedt; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Dag: kalenderdag; Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de onderneming

Handelsnaam: Fashionbikes
Magazijn: Westerlosesteenweg 66 , 2230 Herselt,  Belgie
( direct achter manege de Klaerenhoeve, zie Google maps )
Telefoon: +32 (0) 485/568/249

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.  Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
* Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. * Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: * de prijs inclusief belastingen; * de eventuele kosten van aflevering; * de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; * het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; * de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; *  indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; * de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt; * de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; * de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en * de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 – De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4,  tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en dat door de consument de betaling is voldaan. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod en dat betaling is voldaan. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.  Indien de consument elektronisch betaald, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.  De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.  Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.  De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6aHerroepingsrecht / geld terug garantie.

Bij de online aankoop via de website van nieuwe producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 30 dagen dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het product mag niet gebruikt zijn indien van de 30 dagen geld terug garantie word gebruikt gemaakt. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, kosten voor retourneren van producten naar ondernemer zijn voor de koper,  ondernemer zal redelijke en duidelijke instructies geven betreft hoe terug testuren.. Mocht het produkt opnieuw moeten worden verpakt en indien nodig moeten worden herstelt zodat het weer als nieuw kan worden verkocht zullen kosten in mindering worden gebracht van het aankoop bedrag.
Indien het product toch gebruikt is zal de ondernemer hiervoor een redelijk bepaald bedrag in rekening brengen.  Zie Art 8 uitsluiting van herroepingsrecht.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
Down load hier het herroepings formulier en vul het in. (Vul daar in: Naam , straat & nr., postcode & plaats, e-mailadres, telefoonnr.) via een ondubbelzinnige verklaring (bv.
schriftelijk per post, fax of e-mail)

Artikel 6b – Herroepingsrecht bij levering van diensten
Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 – Kosten en terugbetaling in geval van herroeping.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor de rekening van de consument. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van het artikel terugbetalen verminderd op het aankoopbedrag van  eventuele kosten voor opnieuw verpakken en herstellen. 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Het is mogelijk dat de consument niet over een herroepingsrecht beschikt.
Herroepingsrecht is niet mogelijk voor het volgende:

a)    Artikelen die door de ondernemer uitgevoerd overeenkomstig specificaties van de consument;
b)    Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c)    Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d)    Die snel kunnen bederven of verouderen;
e)    Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f)    Voor losse kranten, tijdschriften en gebruikte goederen;
g)    Voor audio- en video-opnamen, computersoftware en software die toegankelijk is in artikelen waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h)    Artikelen die online zijn gekocht maar die worden afgehaald in de winkel/showroom.  
       (De klant heeft de mogelijkheid bij afhalen het artikel te bekijken en te testen.)
i)    Bij het leveren van het artikel bij de klant en cash word betaald of via pin.
      (De klant heeft de mogelijkheid bij leveren het artikel te bekijken en te testen.)
j)    (Bak)fietsen die door ondernemer zijn geassembleerd in opdracht van de klant ( zie ook art 8n en 22 ) en de DIY bakfiets bouwpakketten.
k)  (Bak)fietsen die zijn afgehaald en in gebruik zijn genomen.
l)   Tweedehands en defecte artikelen, de verkoop status word bij het product aangegeven op deze website
m)    Speciaal bestelde producten die van de fabrikant komen.


Uitsluiting van het herroepingsrecht voor diensten:
k)      Betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
l)       Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
m)     Betreffende weddenschappen en loterijen.
n)      Assemblage = dienstenverrichting  ( opdracht tot assemblage van bouwpakketten )


Artikel 9 – De prijs
De vermelde prijzen van de aangeboden producten en/of diensten kunnen aan schommelingen onderhevig zijn als gevolg van veranderingen van inkoopprijzen en BTW tariefen.  In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft,  prijzen variabel aanbieden. Mocht de inkoopsprijs zijn verhoogt en een product verkocht voor een oude prijs mag de verkoper deze nieuwe verkoopsprijs aanpassen en de koper verwittigen, deze mag akkoord gaan en de meerprijs betalen of de bestelling kostenloos annuleren.  Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de tot standkoming van de overeenkomst zijn ook toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn ook toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a)    deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b)   de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Het is mogelijk dat er geen prijs ( 0,00 ) word getoont bij een bestelling bij een database update , wij zullen de klant informeren dat geen prijs is getoont en zal nochmaals de bestelling moeten doen dat de prijs wel word aangegeven.  Is de betaling doorgekomen zullen wij het product uitleveren.  Bij geen betaling zal er niet worden uitgeleverd.


Artikel 9.1 – De Lease prijs
Word een offerte gevraagt voor een Lease dan word dat altijd de catalogus prijs gehandteerd. 


Artikel 10  –  Conformiteit,  rechten Garantie 
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties op de website van de ondernemer, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de tot standkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 – Garantie en claims
11.1 ondernemer garandeert dat de nieuwe fietsen vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten en/of roestvorming bij afleveren, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.  Showroom modellen welke dan ook op de website word aangegeven bij het product ( worden aangeboden voor een lagere prijs ) kunnen wel kleine beschadigingen bevatten en vervalt de lakgarantie. 
11.2  De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van het betreffende artikel.
11.3  De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1 en 5.1.
11.4  De garantie is niet overdraagbaar, en dient de eerste koper ingeschakeld te worden.
11.6  De door ondernemer op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om ons aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12  –  Garantieperiode
12.1   Fiets-frames en ongeveerde voorvorken worden gedurende 10 jaar gegarandeerd op constructie- en/of materiaalfouten.
12.2   Voor verende voorvorken, dempers, en alle overige onderdelen, met uitzondering van de in de paragraaf 2.4 van dit artikel genoemde onderdelen, geldt eenzelfde garantie gedurende een periode van 2 jaar.
12.3   Voor lakwerk van frame en vork geldt voor roestvorming van binnenuit een garantie van 2 jaar.
12.4   Op onderdelen die bv aan slijtage onderhevig zijn, zoals (lekke) banden, ketting, kettingbladen, achtertandwielen, (electrische)kabels, remblokken, spaken en op afstellingen wordt geen garantie gegeven.  Laat op tijd een inspectie uitvoeren art 15.
12.5   Voor overige lak- en chroomdelen geldt voor roestvorming, mits goed onderhouden, een garantie van 2 jaar.
12.6   Voor E-bike batterijen/accu’s of controllers geld een garantie van 1 jaar.

Artikel 13  –  Garantie-uitsluitingen
In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
a.  Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de fiets en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;
b.  Het product is niet goed onderhouden;
c.  Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht door U of derden;
d.  Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van de betreffende fiets of zijn onjuist gemonteerd;
e.  Indien het bewijs van eigendom, waaruit blijkt dat de fiets vakkundig is afgemonteerd en gecontroleerd alvorens deze aan de klant werd afgeleverd, niet aanwezig is of niet door de verkoper is ondertekend.
d.  Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van ondernemer voor schade aan (onderdelen van) de fiets als gevolg van:
f.   Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, derailleurset, remmen, snelsluiters van de wielen en zadels;
g.  Rem/derailleurkabels, remblokken, (platte) banden, ketting, tandwielen, trappers en spaken;
h.  Klimatologische weersinvloeden.
i.   Lakschade door eigen schuld of door transport door derden. 
j.   Zie gevolgschade art. 17.
k.  Indien de (bak)fiets niet is binnen gebracht voor een service beurt binnen 2 maanden of 200km na aankoop.  

Artikel 14  –  Garantie-Reparatie-Onderdelen
14.1.   Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door ondernemer is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van ondernemer worden gerepareerd dan wel worden vervangen. 
14.2.   In afwijking van het bepaalde in het vorige lid komt bij materiaal- en/of constructiefouten bij frames en voorvorken gedurende twee jaar na aankoopdatum het arbeidsloon voor rekening van de fabrikant.
14.3    De defecte (bak) fiets dient bij de ondernemer te worden aangeboden voor garantie gevallen.
14.3.   Kosten van transport voor garantie reparaties van een (bak) fiets van en naar ondernemer komen voor rekening van de koper. *
14.4.   n.v.t
14.5.  (bak) Fietsen en of artikelen zullen niet worden teruggenomen of omgeruild indien het product is gebruikt bij herroepingsrecht of bij garantie kwesties, ondernemer zal zorgdragen dat defecte onderdelen binnen de garantie periode en binnen deze AGV worden uitgewisseld.  De defecte onderdelen dienen eerst naar de verkoper te worden opgestuurd alvorens vervangings onderdelen te krijgen.
14.6.  Indien een onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar (door bv faillissement van fabrikant) , dan probeert ondernemer een gelijkwaardig alternatief maar is niet gegarandeerd.
14.7   Het is mogelijk dat bij de DIY pakketten geen handleiding is toegevoegd door de fabrikant en of onderdelen missen,  gelieve ons te melden en sturen wij U deze toe indien leverbaar.  Wij kunnen de dozen voor verzending niet open maken en controleren. 

*  Ondernemer is zich ervan bewust dat niet iedere koper de mogelijkheid heeft de (bak) fiets zelf te repatriëren voor reparatie en bied daarom een haal en breng service tegen €0,89  per gereden km.  Houd rekening dat ondernemer de rit 2 x moet uitvoeren, 1 x halen en 1 x brengen.  Houd er ook rekening mee dat de ondernemer niet altijd vervoer kan regelen voor de klant.

Wij adviseren de klant vóór het ingebruiknemen van de (bak) fiets direct een fietsbijstand verzekering af te sluiten bij bv in België bij Touring of de VAB, in andere landen dan België informeer U zelf voor het afsluiten van zo’n fietsverzekering  en vermijd U hoge kosten voor repatriëring van de (bak) fiets naar Uw huis of Uw dealer. 


Artikel 15  –  (Garantie)  Onderhoud, Reparaties en tijd

15.1.  Indien een (bak) fiets voor reparatie word aangeboden in of na de garantie periode en die is aangekocht bij ondernemer dan zullen wij die repareren met de originele onderdelen. Mocht een origineel onderdeel niet meer verkrijgbaar zijn zullen wij proberen een vervangend onderdeel te zoeken minimaal gelijkwaardige kwaliteit.  Mocht een onderdeel niet meer verkrijgbaar zijn door faillisement van een leverancier/fabrikant enof de fiets niet voor een redelijk prijs kan worden gerepareerd kan ondernemer niet aansprakelijk worden gesteld. 
15.2  Op een nieuw aangekochte (bak)fiets zal ondernemer een gratis onderhouds beurt geven na 2 maanden doch uiterlijk binnen 3 maanden of bij 200-300 km na aankoop en zal koper de (bak) fiets aanbieden in de werkplaats van ondernemer. Zie art 14.7
15.3  Bij 1000km en daarna elke gereden 1000 km dient de (bak) fiets een inspectie te ondergaan en dient koper het artikel aanbieden in een werkplaats van een locale fietshandelaar of de ondernemer.

Artikel 16  –  Indienen van claim
Claims indienen – onder aanbieding van het product of het betreffende onderdeel – ter inspectie – bij ondernemer waar het product is gekocht, te worden ingediend.
Gelijktijdig dient het bewijs van aankoop alsmede het bij de fiets geleverde bewijs van eigendom aan ondernemer te worden overhandigd.

Artikel 17  –  Aansprakelijkheid
Een door ondernemer gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat ondernemer ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van ondernemer strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van ondernemer voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voor zover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.

Artikel 18  –  Levering, omruilen en uitvoering
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is aangegeven of afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.  De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden aangesproken, de koper blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor het defecte en omgeruilde artikel.  De kosten van retourzending zijn voor rekening van de koper tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.. Het risico van vermissing van producten berust tot het moment van bezorging bij de verkoper, na bezorging bij de koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.  

Artikel 19  –  Duurtransacties
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 20  –  Betaling ( Deposit )
De door de consument verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan vooraf bij aankoop of tijdens de bezorging van het goed van de overeenkomst betreffende het artikel. Bij de verkoop van speciale aanbiedingen met Deposit aan consumenten word een vooruitbetaling van 30% bedongen. De restbetaling van 70% word Cash of per pinbetaling gedaan bij afleveren.  Wanneer gebruik word gemaakt van een Deposit betaling kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 20.1 – Betalingen per Paypal of Credit card
De prijzen van ondernemer zijn scherp, betaald U met PayPal of per Credit card dan word er door die instanties 3% commisie in rekening gebracht op de totale prijs, dit word doorberekend aan de klant, betalen met Ideal of Bancontact is kosteloos.
Bij een herroeping van (Bak)fietsen ( zie art. 6a / 6b )  en er betaald is met Paypal zal de Paypal commisie en verzendkosten niet worden vergoed. Mocht PayPal het volledige aankoop bedrag terug betalen aan de klant zal de klant de PayPal commisie en verzendkosten aan verkoper terug betalen,  klant zal hiervoor een Factuur worden overhandigd.

Artikel 20.2  –  betaling RES Artikelen
Alleen de Artikelen op de RES pagina kunnen worden aangekocht met RES.
Artikelen die buiten de RES pagina staan kunnen niet worden aangekocht met RES. 
Besteld de klant toch een artikel en betaald een gedeelte met RES zullen kosten die RES hanteerd naar ondernemer toe worden doorgerekend aan de consument.
De bestelling zal worden geannuleerd en betaalde RES worden gecrediteerd.

Artikel 20.3  –  Betaling per bank
Heeft U gekozen voor betaling per bank overschrijving dan houden wij het bestelde artikel 3 dagen vast, mocht de betaling niet na de derde dag niet zijn ontvangen zullen wij het artikel weer vrijgeven voor verkoop en word Uw bestelling door ons geannulleerd, mocht de betaling na de derde dag binnenkomen zullen wij deze betaling terugstorten op Uw bankrekening.

Artikel 20.4  –  Promo’s ( aanbiedingen )
Aanbiedingen lopen altijd af op maandag s’avonds om 23:59 en zullen prijzen terugkomen op de oude prijs indien nog leverbaar.  Prijzen gegeven in de webshop zijn bindend voor verkoper en koper.  

Artikel 21  –  Klachtenregeling
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor latere leveringen door een fabrikant van bepaalde onderdelen.

Artikel 22  –  Bakfietsen DIY/assemblage
Bakfietsen komen van de fabrikant aan bij de verkoper als bouwpakket.  Verkoper verkoopt bakfietsen als bouwpakket en als zijnde geassembleerd.
Indien de klant een kant en klare rijdbare bakfiets aankoopt via de onlineshop zal de verkoper de bakfiets voor U in elkaar zetten.
Wettelijk valt het in elkaar zetten (assembleren)  onder diensten, zie artikel 6b en 8n.
De bestelling en of aankoop van een rijklare bakfiets is als zijnde hardware inclusief opdracht van klant tot assemblage van de bakfiets kit.
De prijs aangegeven op de website van de rijklare bakfiets word weliswaar als één bedrag genoemd bij aankoop op de webshop maar bestaat uit 2 delen, n.m prijs van de goederen + prijs opdracht tot assemblage. Zie ook Art 6a + 8n herroepingsrecht.

Artikel 22bis  –  DIY – DHZ  Bakfietsen bestellingen en garantie
Alle onderdelen van een bakfiets zijn getest bij het verlaten van de fabriek.
Bestelt koper een DIY kit kan deze bij het assembleren fouten maken en  (electrische) onderdelen beschadigen.
Verkoper zal onderdelen uitwisselen maar dient koper eerst de onderdelen naar verkoper te verzenden. Verzendkosten kosten naar verkoper zijn ten laste van de koper , verkoper verzend de onderdelen gratis naar koper.  Indien koper niet technisch is welke onderdelen defect zijn kan ze een derde partij inschakelen voor fout opsporing, kosten dan gemaakt zijn voor de koper.

Artikel 23  –  Levering,  Transport schade E-bikes* + transport verzekering.

Fashionbikes verpakt pakjes en E-bikes* met de groots mogelijke zorg en worden schade vrij opgestuurd, desondanks kan het gebeuren dat de logistieke firma schade toebrengt. Bij levering dient de klant de E-bike direct te inspecteren met de Chauffeur en schade aan de chauffeur melden deze zal dan een notitie maken op de transport bon, maak een foto van de transport bon. Schades gemaakt door de transport onderneming zijn verzekerd. Indien de klant de E-bike* de levering accepteerd en later een schade word opgemerkt zal de klant de kosten dragen voor de reparatie.    Neem contact met ons op, wij kunnen onderdelen die zijn beschadigd opsturen en door een lokale reparatie werkplaats worden vervangen.  Fashionbikes zal zorg dragen dat defecte onderdelen worden opgestuurd.  Kosten voor de lokale reparatie zijn voor de klant.  Bij het bestellen kan worden gekozen voor een extra transport verzekering voor E-bikes, laat ons weten dat U een transport verzekering wenst.  Een transportverzekering kost 50 euro met een verzekerde waarde tot en met 5000 euro.  Grote pakketten worden geleverd via een afhaalpunt. 

Artikel 24 – Aanvaarding Algemene voorwaarden
Bij het afrekenen online zal de klant een tik box moeten aanvinken dat de klant deze Algemene voorwaarden aanvaard, na het afrekenen online is ze aanvaard.
Als klant vraagt naar de Algemene voorwaarden zal ondernemer dit kosteloos ter beschikking stellen op een papieren drager of per email toezenden.
De algemene voorwaarden kunnen op de website worden gelezen.

Artikel 25 – Gebruik website
Door het bezoeken van deze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden en in de naleving van de Belgische nationale enof lokale wetten die relevant zijn voor het gebruik ervan.  Ondernemer kan deze Algemene voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien.   Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Algemene voorwaarden.

Artikel 25 – Export en verzendkosten voor E-bikes
We verkopen wereldwijd, dit betekent in en buiten de EU, we verkopen het product zonder btw aan u als we het buiten de EU-zone verzenden.
Het is het beste om eerst contact met ons op te nemen voordat u koopt, aangezien we een factuur moeten maken en we u de transportkosten zullen meedelen.
Voor sommige landen telt ons systeem geen verzendkosten of max € 199, en we controleren per postcode wat de echte kosten zijn en sturen u een betalingslink voor de restbetaling te doen.
Als u het eens bent over de prijs, kunt u de betaling uitvoeren. U kunt betalen via PayPal, bankoverschrijving en Visa & Mastercard.
Verzending gebeurt via MainFreight.com of Bpost.be

Artikel 26 – BTW Tarief OSS systeem
Als U besteld zal het belasting tarief worden toegepast van het land waar naar word verzonden.
België 21%,  Nederland 21%, Duitsland 19%, Frankrijk 20%
Voor verschillende producten hanteren wij 2 belasting tariefen,  voor assemblage/reparatie worden in Nederland en België repectiefelijk 9% en 6% berekend. 
Daar Assemblage/reparatie in België word gedaan zal Fashionbikes 6% aanrekenen.
Indien het artikelen betreft die worden geassembleerd voor de klant word de Belgische BTW van 21% en 6% gehanteerd.

Artikel 27 – Wettelijke levertermijn
Er geldt een wettelijke levertermijn van 30 dagen na aankoop van normale goederen.   Betreft het goederen die voor de klant worden geassembleerd zoals bv bakfietsen is er geen wettelijke levertermijn.   Blijft levering van goederen uit dan geldt dat U de verkoper extra levertijd moet geven.  
Wordt het product dan nog niet geleverd, dan mag de koop ongedaan worden gemaakt en heb je recht op teruggave van je (aan)betaling.

Artikel 27bis – Ontbinding aankoop
Enkel het overschrijden van de overeengekomen leverings- of uitvoeringstermijn volstaat in de regel niet om de koop te ontbinden.
Is de overeengekomen leveringsdatum of leveringstermijn overschreden, dan kunt u de verkoper in gebreke stellen via een aangetekende brief.
Daarbij moet u de verkoper de mogelijkheid geven om alsnog te leveren en dit binnen een redelijke leveringstermijn.
Een ingebrekestelling als vaststelling van de contractuele wanprestatie is vereist om de uitvoering of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
Bij discussie gaat de rechter na of de tekortkoming van de verkoper ernstig genoeg is om de koopontbinding te eisen. Is dit niet het geval, dan wordt hem uitstel gegeven om aan zijn leveringsplicht te voldoen.

  • Komt de verkoper de nieuwe leveringstermijn niet na, dan hebt u in principe recht op de ontbinding van de koopovereenkomst.
  • Weigert de verkoper de koop te ontbinden en uw betaling of voorschot terug te betalen, dan moet u de ontbinding vorderen voor de rechter (art. 1184 Burgerlijk Wetboek).

Artikel 28 – Vakantie en Communicatie
De Shop Fashionbikes is 24/7 online maar onze adminstratie werkt van Maandag t/m Vrijdag van 9:00-17:00 en kan contact worden gezocht of worden vragen beantword via mail.
Wanneer verkoper op vakantie is of op een feestdag worden geen emails beantwoord, U krijgt wel automatisch een bevestiging van bestellingen en worden dan ook wettelijk binnen 30 dagen verstuurd indien het goederen betreft zonder en met assemblage.  Leveringen kunnen in de vakantietijd vertragingen geven doch binnen 30 dagen worden geleverd, onze excusses.

Artikel 29 – Technische gegevens fabrikanten

De ondernemer vermeld op de website technische gegevens welke door de fabrikant zijn gegeven.
Let op: Fabrikanten vermelden altijd de WLPT waarde , de meest gunstigste kilomters en worden in de praktijk door ons en voor U nooit gehaald.


* E-bikes zijn alle voertuigen met electromotor.

Wenst U een papieren versie van de algemene voorwaarden ?  We stellen een pdf ter beschikking en kunt U uitprinten, neem daarvoor contact met ons op.

Fashionbikes
Logo